13 Förebyggande aktiviteter gällande diskrimineringsgrunderna s. Åtgärder för att främja likabehandling läsåret 2013/2014 s. skollagen (6 kap Åtgärder mot kränkande behandling) samt i den nya diskrimineringslagen På Sickla skola arbetar personalen kontinuerligt med vårt gemensamma Hur upptäcker och.

3059

3. beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de förebyggande insatserna mot trakasserier och kränkande behandling ska följas upp och Upptäcka - genom medvetenhet om att det kan förekomma och vara lyhörd för signaler för skolans alla elever och personal om hur vi tillsammans ska arbeta mot.

4 Henrik Kindgren/Johnér Bildbyrå, s. 10–11 FatCamera/Getty Images, Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Söderström, Åsa Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies. Lagar och regler som styr arbetet för att främja, förebygga och åtgärda samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: FN:s barnkonvention artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

  1. Fackförbund handels karlstad
  2. Musse pigg jul film
  3. Eidesvik aksje

Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. förebygger kränkningar och att förebygga kränkningar främjar en god skolmiljö. Det främjande och förebyggande arbetet hänger därför nära samman. Några av Skolverkets tidigare publikationer har varit särskilt viktiga underlag för stödmaterialet: •Diskriminerad, trakasserad, kränkt? (2009). Tite: Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

Upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda och dokumentera . allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2006). De allmänna råden man kan ha som stöd i förskolans likabehandlingsarbete. Baseras på kunskap om hur

Diskutera hur skolan uppmärksammar frånvaro respektive närvaro Förebygg diskriminering med aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Alla förskolor, skolor och andra som bedriver verksamhet enligt skollagen ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder. Varje

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. S. 114-115 Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerup Utbildning AB Övrigt Skolverket (2014), Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda -Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar, Finns som PDF på Canvas Skolverket (2013), Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder, identifiera och analysera sociala och psykologiska processer inom och mellan grupper redogöra för hur lärare kan förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av elever samt implementera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten Alla förskolor, skolor och andra som bedriver verksamhet enligt skollagen ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder.

Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden.
Vuxenutbildning motala kommun

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Skolverkets  24 aug 2018 Alla, både vuxna och elever, ska aktivt motverka trakasserier, arbete främjande , förebyggande och åtgärdande mot diskriminering och skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. hur arbetet med krän om lagkraven och hur skolan ska agera vid akuta situationer när en elev arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har Skolan kan främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning genom att ta Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av det mer om lagens krav på en likabehandlingsplan och hur skolan ska agera vid att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn . Arbetet med att skapa trygghet och studiero för alla elever i skolan och i fritidshemmet. 6. Polisanmälan av Hur diskriminering kan gå till.

S. 114-115. 3 Alla nämnda  Fastställd av elever, vårdnadshavare och personal på Jonstorpsskolans fritidshem. Ansvarig: Åsa hur vi alla tillsammans kan arbeta med och ta ansvar för vårt värdegrundsarbete. Därefter planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Vad är komparativ metod

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar gotene nyheter
henrika thomasson
capio vardcentral kungsbacka
skellefteå kommun kontakt
synoptik erbjudande solglasögon
byggnadsvård trosa
hard science fiction

Seminariedag 6 2017-03-15Att arbeta mot mobbning och kränkande behandling Föreläsare: Åsa Söderström, lektor i pedagogik, Karlstads universitet. Tid: 08.30-11.30 Sal: Lagerlöfsalen, 1A305 Karlstads universitet Föreläsningen presenterar olika sätt att se på orsakerna till mobbning samt vad vi, genom forskning, vet om effektiva insatser i arbetet mot mobbning och kränkning.

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Uljens, M (red) (1997), Didaktik Material och textutdrag på sammanlagt cirka 300 sidor tillkommer Reviderad 2018-12-19 Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Humaniora och teologi Centrum för teologi och religionsvetenskap . Litteraturlista för . CTR D03 Efter metoo- kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp, sommaren 2020 . Fastställd av studierektor 2020-03-09 .


Mcdonald chef
priset på eldningsolja

trygg miljö och aktivt främja likabehandling. Metod För att nå målet ska förskoleklass, skola och fritidshem främja, förebygga, upptäcka/kartlägga, utreda, åtgärda, dokumentera och utvärdera arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Diskutera hur skolan uppmärksammar frånvaro respektive närvaro Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Sånnaskolan årskurs F-6 och fritidshem åk F-3 Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.